Logo
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จัดกิจกรรมตลาดต้นไม้ใจกลางเมือง ภายใต้ชื่องาน “Green Garden Market  2024”

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จัดกิจกรรมตลาดต้นไม้ใจกลางเมือง ภายใต้ชื่องาน “Green Garden Market 2024”

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จัดกิจกรรมตลาดต้นไม้ใจกลางเมือง ภายใต้ชื่องาน “Green Garden Market 2024”  เปิดพื้นที่ชั้น 1 ให้เป็นตลาดนัดสำหรับขายสินค้าเกี่ยวกับต้นไม้ ทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่เป็นที่นิยม พันธุ์ไม้ประดับตกแต่ง และไอเทมการปลูกต้นไม้ต่างๆ เพื่อให้พนักงานภายในอาคาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงคนที่มีความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ มาได้จับจ่ายเลือกซื้อต้นไม้ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยสำหรับกลุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน 

วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 19.00 น.

ณ ชั้น 1 อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์ 1 (สีลม)